Condicións de contratación TriquetaVerde

A presente páxina web é propiedade de TRIQUETA VERDE S.L.U. con CIF B27734334 e dirección fiscal en Rúa Rosalia de Castro 28 – PISO 7 D 36201 Vigo, España.

As condicións Xerais de Contratación regulan a relación de venda a distancia entre TRIQUETA VERDE S.L.Ou e o usuario ou cliente, de acordo coas estipulaciones legais, en especial, a Lei 7/1998, de 13 de abril, sobre Condicións Xerais de Contratación, á Lei 26/1984, de 19 de xullo, Xeneral para a Defensa de Consumidores e Usuarios, ao Real Decreto 1906/1999, de 17 de decembro de 1999, polo que se regula a Contratación Telefónica ou Electrónica con condicións xerais, a Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, a Lei 7/1996, de 15 de xaneiro de Ordenación do Comercio Comerciante polo miúdo, e á Lei 34/2002 de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico.

TRIQUETA VERDE S.L.U. resérvase o dereito a realizar as modificacións que considere oportunas, sen aviso previo, nas Condicións Xerais. Ditas modificacións poderán realizarse, a través das súas websites, por calquera forma admisible en dereito e serán de obrigado cumprimento durante o tempo en que se atopen publicadas na web e ata que non sexan modificadas válidamente por outras posteriores. No entanto, TRIQUETA VERDE S.L.U. resérvase o dereito de aplicar, en determinados casos, unhas Condicións Particulares de Contratación con preferencia ás presentes Condicións Xerais cando o considere oportuno, anunciándoas en tempo e forma oportunos.

O obxecto da páxina web é publicitar e ofertar libros e publicacións en distintos formatos.

Como usuario ou cliente declara expresamente coñecer, entender e aceptar as condicións de uso e estas condicións xerais de contratación. Do mesmo xeito, declara ser maior de idade e ter a capacidade xurídica e de obrar necesarias para o acceso aos sitios web de TRIQUETA VERDE S.L.U. e a contratación por medio dos mesmos.

Para adquirir os nosos produtos vostede pode dirixirse ao apartado “Tenda” ou ten estas indicacións a seguir:

Utiliza os buscadores dinámicos por título ou autor situado na marxe dereita para realizar unha procura máis personalizada.

Non é requisito obrigatorio o rexistro como usuario da web para poder comprar online. Se desexas facelo podes acceder ao apartado “Identifícache/crear conta”. De conformidade co que establece a Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, TRIQUETA VERDE S.L.U. informa os usuarios que os datos persoais solicitados durante o proceso de rexistro e posterior compra, serán introducidos nun ficheiro baixo a súa responsabilidade, coa finalidade de tramitar as dicir accións por parte do usuario e xestionar actuacións posteriores derivadas das mesmas. Así mesmo, TRIQUETA VERDE S.L.U. informa da posibilidade de exercer os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición mediante un escrito á dirección Cale Rosalia de Castro 28 – PISO 7 D 36201 Vigo, España.

Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede se compromete a notificarnos calquera variación e que temos o consentimento para utilizalos a fin de poder fidelizar a relación entre as partes.

Durante o proceso de compra poderá identificarse co nome de usuario e o contrasinal proporcionados. Estes datos non serán públicos. Vostede faise responsable de tratar confidencial e responsablemente a identidade e contrasinal obtidas no rexistro como cliente, non podendo cedelas a outro. Pode modificar a información rexistrada en calquera momento, na zona privada (unha vez rexistrado) da Web.

Finalizado o proceso de compra o cliente recibirá unha confirmación do mesmo por correo electrónico, é imprescindible que durante o proceso de compra o usuario identifíquese un correo electrónico válido. Se en 24 horas desde a finalización do pedido non recibe a confirmación, póñase en contacto con TRIQUETA VERDE S.L.U. a través do correo electrónico administracion@triquetaverde.com.

No apartado de “Conta de usuario” vostede terá acceso a un histórico dos seus pedidos, estea só é un apartado de consulta.

O cliente, ao recibir o pedido no seu domicilio, recibirá unha factura ou copia do pedido.

Oferta de produtos e vixencia

En caso dun produto en oferta, sempre se indicará xunto ás súas características esenciais, o prezo de oferta e a validez da mesma.

En cumprimento da normativa vixente TRIQUETA VERDE S.L.U. ofrece información sobre todos os artigos en venda, as súas características e prezos. No entanto, TRIQUETA VERDE S.L.U. resérvase o dereito a retirar, repor ou cambiar os produtos que se ofrecen a través da súa páxina web, mediante o simple cambio no contido da mesma. Desta forma, os produtos ofrecidos en cada momento pola web rexeranse polas Condicións Xerais de Contratación vixentes en cada caso. Así mesmo, a empresa terá a facultade de deixar de ofrecer, sen previo aviso e en calquera momento, o acceso aos produtos mencionados.

Características esenciais dos produtos

Os produtos ofertados en noso “Catálogo” incorporan unha fotografía, o título, o prezo e as características esenciais do mesmo,

Prezos

Todos os produtos indican o prezo de venda en Euros e detallan o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE).

Se fose aplicable calquera outro imposto, así se indicaría.

Gastos de entrega, transporte e execución do pedido

España peninsular

Prazo de entrega: 48 a 72 horas laborables desde a expedición do paquete. Entrega no domicilio do cliente en días laborables.

 

Servizo de mensaxería: SEUR

Gastos de envío: 6,00 euros, independentemente do volume do pedido.

Internacional

Polo momento non se realizan envíos internacionais.

Formas de pago

O cliente poderá abonar o importe do seu pedido utilizando a pasarela de pago de Social Blue Markets S.L, titular do sitio Cies.gal.

Cartón de crédito

A dispoñibilidade dos produtos ofrecidos por TRIQUETA VERDE S.L.U. pode variar en función da demanda dos clientes. A pesar de que TRIQUETA VERDE S.L.U. actualiza o stock periodicamente, o produto solicitado polo cliente podería estar esgotado nese momento. En caso de non execución por indispoñibilidade, o cliente recibirá un correo electrónico informativo e nun máximo de 30 días seranlle abonadas as sumas pagas polo pedido anulado. No caso de que TRIQUETA VERDE S.L.U. non realice este abono no prazo sinalado, o comprador poderá reclamar que se lle pague o dobre da suma debida, sen prexuízo ao seu dereito de ser indemnizado.

Cando o importe dunha compra fose cargado fraudulenta ou indebidamente utilizando o número dun cartón de pago, o seu titular poderá esixir a inmediata anulación do cargo. En tal caso, as correspondentes anotacións de debo e reabono nas contas do provedor e do titular efectuaranse o máis axiña posible.

Con todo, se a compra fose efectivamente realizada polo titular do cartón e a esixencia de devolución non fose consecuencia de exercerse o dereito de desistimiento ou de resolución e, por tanto, esixise indebidamente a anulación do correspondente cargo, aquel quedará obrigado fronte a TRIQUETA VERDE S.L.U. ao resarcimiento dos danos e prexuízos ocasionados como consecuencia da devandita anulación.

Dereito de desistimiento e reclamacións

Segundo o artigo 102 do Real Decreto Lexislativo 1/2007, de 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias, en ningún caso poderanse devolver aqueles artigos que requiran dunha configuración personalizada ou leven un software preinstalado ou fosen personalizados polo cliente. Tampouco aqueles artigos que poidan ser reproducidos ou copiados nin aqueles que sexan consumibles e fosen desprecintados. Non se aceptasen produtos que fosen probados ou usados e despois xa non se poidan vender por novos.

Se o cliente desexa presentar unha reclamación, o establecemento de TRIQUETA VERDE S.L.U. está situado en Rúa Rosalia de Castro 28 – PISO 7 D 36201 Vigo, España.

 

Xurisdición

A relación entre o usuario e o prestador rexerase pola normativa vixente e de aplicación no territorio español. De xurdir calquera controversia as partes poderán someter os seus conflitos a arbitraxe ou acudir á xurisdición ordinaria cumprindo coas normas sobre xurisdición e competencia respecto diso. TRIQUETA VERDE S.L.U. ten o seu domicilio en Vigo, España.